Polityka Zwrotów

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadający Prawa Konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. W tym celu składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwraca Towar do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku do regulaminu sklepu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenta prześle oświadczenie o odstąpieniu na piśmie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@cosmonity.com, nie później niż w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na wyżej wymieniony adres e-mail lub adres pocztowy, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie, przesyłając informację na adres e-mail strony odstępującej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po powyższym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zdrowego rozsądku(rozpakowanie), tj. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa konsumenta powinien postępować z towarem, uwzględniając potrzebę jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Konsument odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny lub nosi ślady użytkowania, wykraczającego poza normalne zarządzanie rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość uszkodzonego towaru, według oceny Sklepu.

Uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy dotyczące uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia są m.in. rzeczy:

nienormowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służące do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb;

które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozłączne z innymi rzeczami.

Zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Sklepu, tj. ul. Listonoszy 39/41, 04-431 Warszawa, Polska/Poland. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający Prawa Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty przesyłki zwrotnej zwrotu).

W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie płatności dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w tym koszty dostawy, zostaną przeniesione na Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Liczy się data otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu.

Zwrot płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie złoży przed zwrotem inne dyspozycje zwrotu nie generujące dla niego dodatkowych kosztów. (proszę jasno określić w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy) .

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do czasu otrzymania od Kupującego zamówionego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Aby uzyskać pełne informacje na temat polityki wysyłkowej, odwiedź naszą zakładkę Zasady Wysyłki.